Sa Đéc – Phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015

Thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã ban hành một số chủ trương chính sách nhằm phát triển hạ tầng giao thông phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh.

[​IMG]Đẩy mạnh đầu tư phát triển giao thông góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh

Theo đó, giai đoạn 2011-2015 ngoài triển khai thi công các dự án nâng cấp quốc lộ, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện 4 công trình giao thông trọng điểm (giai đoạn 2008-2010 đã thực hiện hoàn thành 8 công trình giao thông trọng điểm) gồm: Công trình đường tỉnh lộ (ĐT) 846 (đoạn Mỹ An-Bằng Lăng; Đường Thét-Phong Mỹ), trong đó đoạn Mỹ An-Bằng Lăng dài 16,5km, tỉnh đã đầu tư đoạn Mỹ An-cầu kênh cô Hai hoàn thành, riêng đoạn cầu kênh cô Hai-Bằng Lăng dự kiến nâng cấp mở rộng mặt đường giai đoạn 2014-2015 và đầu tư xây dựng hệ thống cầu giai đoạn 2014-2018.
Đoạn Phong Mỹ – Đường Thét dài 18,4km, trong đó đoạn Phong Mỹ – Tân Nghĩa đã có quyết định đầu tư nhưng qua xem xét về tính cấp thiết và cân đối nguồn vốn nên tạm thời chưa thực hiện, dự kiến đầu tư sau năm 2015. Đoạn Tân Nghĩa – cống Tư Tình đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2013. Đoạn cống Tư Tình-Đường Thét đã hoàn thành. Cầu Đường Thét, Ba Sao, Xẻo Xình đang xét thầu, dự kiến thi công trong quý 2 năm 2013; các cầu còn lại (Thống Linh, Đập Đá) sẽ triển khai khi có điều kiện.

Công trình đường tỉnh lộ ĐT 845 đoạn Trường Xuân-Tân Phước có chiều dài 27km và 12 cầu trên tuyến, tổng mức đầu tư 1.184 tỷ đồng. Công trình này hiện đang gặp khó khăn và chưa cân đối được nguồn vốn, trước mắt đầu tư xây dựng đoạn từ xã Hòa Bình đến đường vào cầu Tân Phước. Năm 2013 lập và phê duyệt dự án hạng mục nói trên và triển khai thi công trong giai đoạn 2014-2015, đoạn còn lại sẽ khởi công khi có điều kiện về kế hoạch vốn.

Đường ĐT 848 (cầu Sa Đéc 2 và đường vành đai ĐT 848) do dự án có kinh phí lớn nên để phù hợp với nguồn kinh phí địa phương, tỉnh đã chủ trương giảm quy mô dự án so với dự kiến ban đầu, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) lập dự án thực hiện chiều dài đoạn tuyến điểm đầu (giao đường ĐT 848) đến cầu Sa Đéc 2, kết nối đường vào khu công nghiệp A hiện hữu. Quy mô xây dựng giai đoạn đầu với nền đường 12m, mặt đường rộng 9m, khổ cầu 12m, dự kiến phê duyệt dự án và triển khai trong năm 2013.

Đường ĐT 852B dự án đã được phê duyệt, Sở GTVT đã bàn giao tim tuyến và cắm móc giải phóng mặt bằng cho UBND huyện Lấp Vò vào cuối năm 2012. Dự án sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2013-2017, trong đó hạng mục nền đường sẽ triển khai thực hiện trước.

Ngoài ra, giai đoạn 2011-2015 tỉnh cũng có chủ trương đầu tư phát triển giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn huy động là 2.007 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh là 642 tỷ đồng, ngân sách huyện 200 tỷ đồng, ngân sách xã 40 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 165 tỷ đồng, các nguồn khác khoảng 960 tỷ đồng.
Qua 2 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã kiên cố hóa 420,8km giao thông nông thôn phù hợp với tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng 223 cầu nông thôn các loại với tổng chiều dài 3.237m và 855 cống với tổng kinh phí lên đến hàng ngàn tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nguồn: Báo Đồng Tháp