Tag Archives: cầu sa đéc

Sa Đéc – Phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2011-2015

Thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã ban hành một số chủ trương chính sách nhằm phát triển hạ tầng giao thông phù hợp với quy hoạch …

Xem thêm